شرکت ها

  • هزینه ارسال و ارزیابی کیس های اولیه: ۵۰ میلیون ریال
  • هزینه ارائه کیس های برتر برای دستیابی به راهکارهای برتر: ۱۰۰ میلیون ریال

نویسندگان

  • هزینه ارزیابی کیس های ارسال شده: ۵۰۰ هزار ریال
  • نویسندگان بین المللی: ۱۰۰ دلار

شرکت کنندگان

  • دانشجویان: ۲۰۰ هزار ریال
  • شرکت کنندگان آزاد: ۱ میلیون ریال

حامیان : ارتباط از طریق ut@casefestival.com

 

فرم ثبت نام